-

STHK utrustar Infranords motortrallor med ERTMS

Blog

STHK har hjälpt Infranord med att utrusta sina motortrallor med ETCS-utrustning så att de kan köra med dem på järnväg utrustad med signalsystemet ERTMS som införs successivt på svensk järnväg. I den här artikeln berättar vi lite om projektet och vi har även pratat med både STHK:s projektledare och kunden om hur projektet har gått och vad vi tar med oss för erfarenheter till framtida projekt.

Infranord bygger svensk järnväg

Låt oss börja med att berätta om kunden. Infranord är ett statligt bolag som bygger och underhåller järnväg i Sverige och Norge. De har en stor maskinpark med olika typer av arbetsfordon och transportfordon för att kunna utföra en mängd uppgifter i järnvägsprojekten, allt från rena transportfordon till avancerade spårläggningsmaskiner.

Det är naturligtvis viktigt att dessa fordon kan köra på alla järnvägsavsnitt som behövs och för detta krävs att ombordutrustningen till signalsystemet är kompatibelt med marksystemet på avsnitten. Ett av avsnitten som Infranord behöver kunna köra på med en del av sina fordon är Malmbanan mellan Riksgränsen och Luleå som håller på att utrustas med det europeiska signalsystemet ERTMS.

Motortrallan – järnvägens arbetshäst

Infranord beslöt att installera ETCS-utrustning på två av sina totalt sex så kallade motortrallor av fabrikat Kockums. Dessa används som lastmaskiner och kan transportera material och utrustning till spårarbetsplatsen. Motortrallorna är försedda med lyft och kan även byta riktning med hjälp av en vändplatta som lyfter och vänder fordonet. Sammanfattningsvis är detta ett mycket viktigt och mångsidigt fordon för Infranord.

Motortrallan i vinterskrud

 

Vad STHK bidrar med

STHK har hjälpt Infranord med processen att få ETCS-systemet installerat och godkänt, och STHK:s bidrag kan sammanfattas så här:

 • upphandling av installation
 • test av installationen mot kravspecifikation
 • specificering av fordonsanpassning
 • framtagning av all dokumentation som behövs enligt en fastställd process – bland annat dokument för verifiering, riskanalyser, ritningar, kravdokument, samt sammanställt dokumentation från olika aktörer
 • dialog med intressenter, det vill säga myndigheter för godkännandeprocessen, installatör, leverantör, oberoende assessor och kund
 • drift och ibruktagning av systemet.

Då detta är den första ETCS-installationen för en fordonstyp – en så kallad “First of class” – innebär det att det krävs relativt mycket dokumentation, cirka 80 dokument behövdes tas fram i detta fall. För efterföljande fordon av samma typ (så kallade seriefordon) är processen och mängden dokumentation mindre omfattande.

Roller och uppgifter som STHK har haft är:

 • projektledare
 • applikationsdesign
 • elritningar
 • mjukvaruspecifikation
 • test och verifiering
 • säkerhetsanalytiker
 • konfigurationsledning
 • dokumentation
 • oberoende säkerhetsvalidator.

Resultat: godkänd för trafik

Sommaren 2023 genomfördes alla typtester, inklusive statiska och dynamiska tester i depå, på bangård samt ute på bana. Efter detta har alla dokument slutförts så att kunden har fått fordonet godkänt från Transportstyrelsen för drift på ERTMS-utrustad bana.

Projektledaren: samarbete en framgångsfaktor

Vi ställde några frågor om projektet till projektledaren på STHK, Frank Steiner.

Frank Steiner, projektledare på STHK

 

Vad var de största utmaningarna med projektet?

För att hålla tidplanen har det varit viktigt att koordinera resurserna hos de olika intressenterna så att det blir framdrift i projektet. Det är alltid mer komplext när det är flera olika intressenter inblandade.

En utmaning av mer tekniskt slag har varit att det går att byta riktning på denna typ av fordon med hjälp av en vändplatta som hissar upp och vänder fordonet. Det krävdes lite extra tankeverksamhet och konstruktion för att få till en bra teknisk lösning som fungerar säkerhetsmässigt.

Slutligen behövde vi arbeta en hel del med att ta hand om alla krav som ställs av europeiska och svenska regelverk och bevisa att dessa är tillgodosedda.

Vad har varit framgångsfaktorerna för projektet?

Vi har haft en bra sammansättning både vad gäller kompetens och personlighet i vårt team. Det är väldigt viktigt att bygga ett bra team som tar fram det bästa ur varandra och driver projektet framåt. Det har även varit ett bra samarbete mellan de olika inblandade intressenterna och här vill jag särskilt lyfta fram kunden som har gett oss tydliga krav och även visat förtroende för vår kunskap och förmåga.

Vad tar du med dig till nästa projekt?

Detta är väl egentligen inget nytt för just det här projektet, men det har återigen visat sig att hur viktigt det är att skapa fungerade team med tydlig ansvarsfördelning. Det har även funnits en prestigelöshet i projektet som jag tar med mig.

Vi på STHK har också fått bekräftat att vi har en bra process för denna typ av projekt och vi har kunnat förfina den ytterligare både vad gäller administration och teknik.

Infranord: STHK bidrog med värdefull erfarenhet och kunskap kring ETCS

Johanna Kvist är maskinspecialist på Infranord och har varit delaktig i projektet.

Johanna Kvist, maskinspecialist på Infranord

 

Vad är din roll på Infranord?

Jag är maskinspecialist, i den rollen ingår det att utveckla underhållsprocesser för spårgående maskiner samt ta fram och publicera maskinspecifika föreskrifter och instruktioner samt styrande dokumentation. Min roll i detta projekt är framför allt att stötta Infranords maskinförvaltande roll i frågor avseende maskinteknik och administration.

Vad har STHK bidragit med i utrustningsprojektet?

STHK har framför allt bidragit med kunskap om ETCS, både rent tekniskt och även själva godkännandeprocessen. STHK har drivit processen och haft kontakt med de olika intressenterna som leverantörer och myndigheter och sett till att alla parter har den information de behöver.

Hur har samarbetet med STHK fungerat?

Mycket bra. De har varit kommunikativa och alltid tillgängliga för frågor som vi fått bra svar på, och de har lotsat oss igenom processen från installation till godkännande. Jag tycker att det har varit ett bra och prestigelöst samarbete.

Skulle du anlita STHK igen?

Vi har anlitat STHK för framgångsrika ETCS-projekt tidigare så det gör vi säkert igen om möjlighet och tillfälle ges.

STHK:s hjälper dig installera ETCS!

STHK driver flera installationsprojekt för ETCS-utrustning i fordon enligt en beprövad process som vi vet fungerar för att få ordning på projektet och som resulterar i en godkänd produkt. Vi hjälper våra kunder med upphandling, kravställning, fordonsanpassning och godkännande.

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp i ditt ETCS-projekt. Jan Paul Andersson, jan-paul.andersson@sthk.se, är affärsenhetsledare för ERTMS och signal och hjälper dig gärna!