-

Fem tips till er som ska ERTMS-utrusta fordon

Blog

Utrullningen av ERTMS i Sverige pågår för fullt. Sedan tidigare är Botnia-, Haparanda- och Västerdalbanan utrustade, och nu pågår utrullning på Malmbanan. Därefter står godskorridorerna Scan-Med Öst (Malmö-Stockholm) och Scan-Med Väst (Malmö-Göteborg-Norska gränsen) på tur. Trafikverket har förvisso annonserat förseningar i de pågående projekten, men faktum kvarstår: om du som fordonsägare eller operatör ska trafikera någon av dessa banor behöver du snart ERTMS-utrustning installerad på fordonsparken.

Processen att handla upp och installera ERTMS-system på fordon saknar inte fallgropar. Vi tänkte här ge lite tips på frågor att beakta för dig som fordonsägare eller operatör. Vi har pratat med några av våra seniora projektledare som har varit med vid ett flertal upphandlingar och installationer och här är deras fem bästa tips.

1. Ställ rätt krav på leverantören

Kravställningen vid upphandling av fordonssystem är ett väldigt viktigt område, och trots att ERTMS – åtminstone i teorin – är ett standardsystem finns det en hel del att tänka på.

Ställ krav på följsamhet av gällande standarder. Krav på gällande CENELEC-standarder täcker in mycket, men viktigast av allt är att EU:s tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) och de nationella kraven för lok- och passagerarfordon (TSG) uppfylls.

Var också noga med att ange att det är leverantörens ansvar att produkten går igenom godkännandeprocessen. Det är en komplex och tidsödande process att driva så det är viktigt att det ingår och inte debiteras extra.

Tänk på att systemet ska kunna användas länge. Man måste formellt säkerställa att leverantören under systemets livslängd kan förse systemet med reservdelar till ett fastslaget pris. Om delar av systemet blir obsoleta ska det vara leverantörens ansvar att dessa byts ut mot likvärdiga godkända komponenter. Programvaruuppdateringar ska kunna ske under systemets livslängd.

Ett annat tips är att säkerställa att komponenter som läggs till i förarhytten har god ergonomi för föraren. CENELEC-standarden har visserligen krav som rör förarmiljö och förargränssnitt men standarden specificerar inte detta område fullt ut.

Glöm inte dokumentation och underhåll; förar- och underhållsmanualen ska till exempel levereras på svenska och utbildning av förare och underhållspersonal ska kunna avropas till fastställt pris.

Att ställa krav på ekonomisk kompensation om leveransen inte sker med en viss kvalitet på överenskommet datum är relativt vedertaget och ett bra sätt att skapa incitament och i viss mån skydda sig mot extrakostnader vid leveransproblem.

2. Starta i tid

Som nämndes i inledningen tenderar planerna för den nationella ERTMS-utrullningen att förskjutas då och då vilket gör att man som operatör och fordonsägare gärna avvaktar. Och då det första fordonet av en speciell typ är dyrast kan det vara frestande att vänta på att andra “tar smällen” att vara först med att installera ERTMS för en fordonstyp. Denna strategi kan dock slå tillbaka av ett antal anledningar vilket riskerar att äventyra tidsplanen för trafikeringen.

Myndigheternas godkännandeprocess kan ta lång tid, speciellt om leverantören inte har en stark förankring i Sverige.

Tidsåtgången för testprocessen inklusive dokumentationsbehov ska dessutom inte underskattas. Här finns risk för förseningar.

Det kan bli bråttom när trafikstarten närmar sig och troligen är man långt ifrån ensam om att behöva tillgång till en verkstad för installation. Det finns inte många verkstäder i Sverige och man kan tjäna på att ha en god relation och ett jämnt och förutsägbart flöde av fordon som ska utrustas för att vara en attraktiv kund för dem.

3. Dokumentera överenskommelser

Det kan låta enkelt och självklart, men vi vill särskilt poängtera vikten av att dokumentera de överenskommelser som sker mellan de olika parterna för att undvika eventuella missförstånd.

4. Tänk på hur utrustningen ska monteras i fordonet

Det krävs en hel del eftertanke kring hur utrustningen ska få plats i fordonet. Förargränssnittet (DMI) brukar inte vara några större problem förutom att man måste hitta en ergonomisk lösning för föraren. Övrig utrustning kan dock vara en större utmaning, speciellt på mindre fordon. Ett exempel är om leverantören använder ett passivt GSM-R-filter, vilket är en ganska skrymmande komponent (aktiva filter är mindre).

Leverantörer som är med och offererar utrustningen bör undersöka fordonet och föreslå hur deras utrustning ska få plats på lämpligt sätt.

5. Var påläst och engagerad

Sitt inte i baksätet! Var beredd att ha intern kompetens om ERTMS och se till att den är tillgänglig under resans gång. Det är viktigt att vara delaktig genom hela processen från kravställning till genomförande och följa den nära för att säkra leveransen och undvika eventuella missförstånd. Var delaktig i leverantörens riskanalyser och säkerhetsarbete. Var även närvarande vid tester och provkörningar. Det är alltid enklare och betydligt billigare att ändra saker tidigt i processen.

Det var några tips att ta med sig. Naturligtvis finns det mycket mer att säga om dessa punkter och om en rad andra områden, men detta är en bra början. Tveka inte att ta kontakt med oss på STHK om du behöver hjälp och stöd.