Hur bygger vi världens bästa signalsystem?

2017-04-10 04:31 John Adolfsson

Kring just den frågeställningen anordnades årets konferens på firman där vi gemensamt utanför den ordinarie verksamheten och under ett antal dagar fick möjlighet att dela erfarenheter, utbilda och fördjupa oss.

Vi har alla olika perspektiv beroende på våra olika roller, uppdrag och bakgrunder samt var i signalsystemets livscykel vi verkar. Inledningsvis var vi alla tämligen överens om att vi behöver identifiera lösningar på de problem och utmaningar vi ser i våra respektive projekt kring införande av nya signalsystem vad gäller upphandling, genomförande och avslut.

Vi enades kring ett antal områden där förbättringar är nödvändiga. Men på just en punkt fann vi anledning att stanna upp och borra ned oss i, nämligen - Vilken är infrastrukturägarens roll i projekt kring införande av signalsystem?

Det är en frågeställning som vi får anledning att återkomma till!

Fortsättning följer...